สัญญาและเงื่อนไขการผ่าตัด

นโยบายและขั้นตอนนี้ใช้กับลูกค้าของ PPSI ที่ได้จองเข้ารับการทำศัลยกรรมตกแต่งผ่านตัวแทนในเครือของเรา หรือจองโดยตรงผ่านแผนกต้อนรับหรือช่องทางออนไลน์ของเรา

พันธสัญญาและสัญญาของเรา – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ที่ PPSI เรายืนหยัดในการให้บริการ โดยการมุ่งเน้นคุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า และความรับผิดชอบในระยะยาวแม้กระทั่งหลังจากลูกค้ากลับบ้านแล้ว และยังสร้างความมุ่นใจให้แก่ลูกค้าว่า การเดินทางมาที่ PPSI เพื่อรับการผ่าตัด จะไม่ทำให้ลูกค้าตกอยู่ในความเสี่ยง

ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำว่าการผ่าตัดทุกประเภทต่างก็มีความเสี่ยง ซึ่งเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างครบถ้วนก่อนที่จะเลือกเข้ารับการผ่าตัดที่ PPSI โดยเราได้ให้ราย ละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ยาชา/ยาสลบ และความเสี่ยงอื่น ๆ ไว้ในแผ่นพับที่แสดงข้อมูลหัตถการที่ PPSI ให้บริการ และแบบฟอร์มยินยอม นอกจากนี้ผู้ป่วยควร พูดคุยกับศัลยแพทย์ที่ให้การรักษาเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้

หากผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง โดยไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน มีความคาดหวังที่เป็นไปได้จริง ปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์และคำแนะนำในการพักฟื้น ผู้ป่วยมักจะพอใจกับผลการผ่าตัด และหากเกิดปัญหาที่เป็นผลโดยตรงจากการผ่าตัด หรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข ซึ่ง PPSI ได้จัดทำกระบวนการตรวจสอบเอาไว้แล้ว โดยหากลูกค้า ไม่พอใจในผลลัพธ์ที่ได้ ควรยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ [email protected] ภายใน 12 เดือนหลังการผ่าตัด

กระบวนการตรวจสอบ

ขอแนะนำให้ผู้ป่วยรายงานภาวะแทรกซ้อน หรือความไม่พึงพอใจต่อผลลัพธ์ไปยังตัวแทนของตนหรือรายงานไปยัง PPSI โดยตรง เพื่อให้ศัลยแพทย์ที่ดูแล สามารถทำตรวจสอบและให้คำแนะนำได้ โดย PPSI จะขอให้ลูกค้าหรือตัวแทน:

 • ติดต่อผู้ประสานงานของ PPSI ทันที ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนเร่งด่วน
 • จัดส่งภาพถ่ายล่าสุดให้แก่ PPSI ตามแนวทางการจัดส่งภาพถ่ายของ PPSI
 • ระบุข้อกังวลเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงคำอธิบายของอาการและข้อกังวล
 • ส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น GP หรือบันทึกทางการแพทย์ ผลอัลตราซาวนด์ ฯลฯ
 • แจ้งให้ PPSI ทราบภายใน 12 เดือนหลังการผ่าตัด เพื่อให้ลูกค้ามีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้ารับการผ่าตัดแก้ไข โดยคณะกรรมการพิจารณาการผ่าตัดของ PPSI

ศัลยแพทย์ผู้ให้การรักษาจะพิจารณาเคสดังกล่าวในเบื้องต้น ในกรณีของเคสที่มีความซับซ้อนเคสดังกล่าวจะถูกส่งต่อเพื่อรับตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบผ่าตัดและการจัดการความเสี่ยงของ PPSI

คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งอาวุโสอย่างน้อย 2 ท่าน และแพทย์บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล จะตรวจสอบหลักฐานที่เสนอ และพิจารณาว่าจะทำการผ่าตัดแก้ไขหรือการ ดำเนินการอื่น ๆ หรือไม่ เป็นรายกรณี โดยผลการพิจารณาจะมีดังต่อไปนี้:

 • ภาวะแทรกซ้อนนั้นเกี่ยวข้องกับการผ่าตัด การรักษาหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ภาวะแทรกซ้อนนั้นเกิดจากความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้ของผู้ป่วย โรคประจำตัวก่อนหน้า หรือที่มีอยู่ก่อนหน้า ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัด หรือศัลยแพทย์อย่างครบถ้วน
 • ภาวะแทรกซ้อนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดการรักษาในโรงพยาบาลหรือการเข้ารับการรักษา

หลังจากการพิจารณาข้างต้นแล้วจะมีการกำหนดระดับและขอบเขตความรับผิดชอบระหว่าง PPSI และผู้ป่วย โดยในบางกรณี ความรับผิดชอบอาจเป็นของ PPSI 100% ในบางกรณี ความรับผิดชอบอาจเป็นของ PPSI และลูกค้าฝ่ายละ 50% (เปอร์เซ็นต์ความรับผิดชอบอาจแตกต่างกันไป) และในบางกรณี ความรับผิดชอบอาจเป็นของลูกค้า 100% การกำหนดความรับผิดชอบ จะพิจารณาจากหลักฐานในแต่ละกรณี

PPSI จะแจ้งให้ผู้ป่วย หรือตัวแทนของผู้ป่วยทราบผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ผู้ป่วยแจ้ง PPSI เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีพร้อมทั้งระบุเหตุผล หรือหลักฐานว่าเพราะเหตุใดจึงไม่เห็นด้วยกับคำผลการพิจารณาดังกล่าว

เงื่อนไข

ผู้ป่วยควรทราบว่า:

 • ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการผ่าตัดทั้งหมดที่ได้รับจากศัลยแพทย์ รวมถึงคำแนะนำในการใช้ยา การจำกัดการทำกิจกรรม การดูแลติดตามผลอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ป่วยจะต้องสวมใส่ชุดรัดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของศัลยแพทย์

ในกรณีที่ผู้ป่วยเห็นว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน เช่น มีอาการปวดเฉียบพลัน อาการบวมเฉียบพลัน หรือการติดเชื้อ ผู้ป่วยควรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที จากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่มีใบอนุญาต ผู้ป่วยควรขอรับรายงาน หรือบันทึกทางการแพทย์ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัย และการรักษาที่ได้รับและส่งต่อข้อมูลนี้ให้แก่ PPSI หากผู้ป่วยไม่แจ้ง PPSI ภายในระยะ เวลาที่เหมาะสมหลังจากขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนหลังการผ่าตัดที่จำกัด

 • PPSI จะไม่คืนเงินค่ารักษาในต่างประเทศ
 • PPSI จะไม่คืนเงินค่าผ่าตัดเริ่มต้นที่ทำขึ้นในภูเก็ต

โดยทั่วไป ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน PPSI จะไม่พิจารณาคำร้องเป็นเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด เพื่อให้เวลามากพอที่อาการบวมจะลดลงและแผลเป็นหาย ฯลฯ

ห้ามมิให้ศัลยแพทย์ท่านอื่นทำหัตถการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก PPSI ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและการไม่แจ้งให้ PPSI ทราบล่วงหน้า อาจส่งผลให้ผู้ป่วย ไม่มีสิทธิได้รับการตรวจสอบเคสของตน

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่อาจนำมาพิจารณาในการพิจารณาเคสผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ศัลยแพทย์ก่อนที่จะทำหัตถการผ่าตัดใด ๆ และได้แจ้งไว้อย่างครบถ้วนและตามความเป็นจริงในแบบฟอร์มก่อนการรับ การรักษาตัว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง:

 • ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หรือใช้แอลกอฮอล์หรือยา
 • ผู้ป่วยที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่นอกช่วงปกติ
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคต่อมไทรอยด์
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับความดันโลหิต ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะแขนขาขาดเลือด เส้นเลือดขอด หรือริดสีดวงทวาร
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ ได้แก่ โรคลิ้นหัวใจขาดเลือด
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะไต ได้แก่ ไตวายเรื้อรังหรือนิ่วในไต
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ โรคต่อมลูกหมากโต ท่อปัสสาวะตีบ
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ ได้แก่ โรคตับแข็ง หรือตับอักเสบ
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอด ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หรือวัณโรค
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ แผลในกระเพาะอาหาร
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคไขกระดูก ได้แก่ ไขกระดูกผิดปกติ
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นประสาท ได้แก่ ภาวะบกพร่องของระบบประสาทสัมผัส ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว หรือระบบประสาทอัตโนมัติ
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG (myasthenia-Gravis) หรือกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (GBS)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับมดลูก ได้แก่ ภาวะปวดประจำเดือนและภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับข้อต่อ ได้แก่ โรคข้ออักเสบ
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคตา ได้แก่ ต้อหิน
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะจิตเวช ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า โรคจิตเภท หรือวิตกกังวล
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบ ได้แก่ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือมะเร็ง
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสื่อมของกระดูกสันหลัง กระดูกข้อต่อ ตา หรือสมอง
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาแผลเป็นคีลอยด์
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือหัวใจ
 • ผู้ป่วยที่ทานยาที่อาจรบกวนการฟื้นตัว
 • ผู้ป่วยที่แพ้ยาหรืออาการแพ้อื่น ๆ ที่ไม่เปิดเผย
 • ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเป็นโรคตับอักเสบหรือซิฟิลิส

ข้อยกเว้น

ผู้ป่วยควรทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาจะไม่พิจารณาข้อยกเว้นต่อไปนี้:

 • หัตถการที่ไม่ใช่การผ่าตัด หัตถการเลเซอร์ หรือหัตถการทางทันตกรรม
 • ความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดซึ่งไม่ได้เป็นผลมาจากความผิดพลาดของการผ่าตัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการเกิดพังผืดหดรัดแคปซูลและผิวหนังเป็นคลื่น (ในกรณีของการเสริมหน้าอกด้วยเต้านมเทียม) อาการชา และการเปลี่ยนแปลงของการรับความรู้สึก ความไม่สมมาตรเล็กน้อย
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้น/การลดลงของน้ำหนักตัว หรือการตั้งครรภ์หลังการผ่าตัด
 • ผู้ป่วยที่ไม่ได้พักรักษาตัวในภูเก็ตตามจำนวนคืนขั้นต่ำที่แนะนำ ที่จำเป็นสำหรับหัตถการที่ทำ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศัลยแพทย์ผู้ดูแลอนุมัติให้พักรักษา ตัวในภูเก็ตเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าที่กำหนด
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการระบุและได้รับคำแนะนำว่ามีความเสี่ยงสูง
 • ผลการผ่าตัดที่อาจไม่เป็นไปตามที่ผู้ป่วยคาดหวัง
 • ก่อนการผ่าตัด เทคนิคการผ่าตัดที่ใช้กับผู้ป่วย หรือปัจจัยอื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ยืนกรานที่จะทำหัตถการหลังจากได้รับแจ้งจากศัลยแพทย์ ว่าผลลัพธ์ที่จะได้รับอาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • การผ่าตัดแก้ไขหรือการผ่าตัดทุติยภูมิที่ไม่ได้ดำเนินการโดย PPSI หรือการผ่าตัดแก้ไขใด ๆ ที่ดำเนินการโดยศัลยแพทย์ที่ไม่ใช่ศัลยแพทย์ของ PPSI
 • ผู้ที่สูบบุหรี่ที่ไม่งดเว้นจากการสูบบุหรี่ 4 สัปดาห์ก่อนและ 4 สัปดาห์หลังการผ่าตัด
 • ลูกค้าที่ดื่มแอลกอฮอล์ 1 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด และในช่วงหลังการผ่าตัดจนกว่าจะหยุดใช้ยาปฏิชีวนะหรือตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ (ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากศัลยแพทย์)

การพิจารณา

หลังจากพิจารณาเงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาการผ่าตัดของ PPSI จะทำการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะมีข้อเสนอให้ทำการผ่าตัดแก้ไข หรือการผ่าตัดตกแต่ง เพิ่มเติมหรือไม่

ในแต่ละกรณี ผลการพิจารณาอาจมีดังนี้:

 • ไม่มีข้อเสนอ ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำว่าไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดเพิ่มเติม
 • ข้อเสนอการผ่าตัดในราคาที่เป็นมิตร ผู้ป่วยจะได้รับข้อเสนอให้เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหรือการผ่าตัดตกแต่งเพิ่มเติมแบบร่วมจ่าย ค่าใช้จ่ายและการกำหนดความรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษา พยาบาล ค่ารับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด จะพิจารณาจากหลักฐานในแต่ละกรณี
 • ข้อเสนอการผ่าตัดฟรี ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขหรือการผ่าตัดตกแต่งเพิ่มเติมฟรี และ PPSI จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางภาคพื้นดิน โรงพยาบาล การรับผู้ป่วยไว้ใน โรงพยาบาล การผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแก้ไข ส่วนผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังภูเก็ต และค่าที่พักก่อนและหลังออกจากโรงพยาบาล
 • ข้อเสนอเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดฟรีพร้อมค่าเดินทาง ผู้ป่วยจะได้รับข้อเสนอการผ่าตัดแก้ไขฟรีและสามารถขอคืนเงินค่าเดินทางมายังภูเก็ต PPSI จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ การเดินทางภาคพื้นดิน โรงพยาบาล การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล การผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแก้ไข และผู้ป่วยจะสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ หนึ่งใบ จากเมืองหลวงที่ใกล้ที่สุดหรือสนามบินนานาชาติในชั้นประหยัด (สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย) โดยค่าใช้จ่ายของเที่ยวบินจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก PPSI และผู้ป่วยจะ ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมหรือค่าตั๋วเครื่องบินของเพื่อนเดินทาง
 • ผู้ป่วยสามารถขอคืนเงินค่าห้องพักโรงแรม สำหรับช่วงเวลาที่ผู้ป่วยต้องอยู่ในภูเก็ตเพื่อรับการผ่าตัดแก้ไข ได้ในอัตรา 1,200 บาทต่อคืน โดยผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของ โรงแรมรวมถึงการอัพเกรดห้องและค่าอาหารและ PPSI จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนเดินทางหรือครอบครัวของผู้ป่วย